ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული თანხითა და ვადით.


ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 100 ერთეული
ანაბრის ვადა 1-24 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ვადის ბოლოს  
ანაბრის ნაწილის გატანა არა

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს

თვე დღე GEL USD EUR
1 30-59 4% 0.5% -
2 60-89 5% 0.5% -   
3-5 90-179 8% 1.25% -
6-8 180-269 9% 2% -
9-11 270-364  9.5% 2.5% -
12-14    365-449 10% 3% 0.5%
15-17 450-539 10.10% 3.10% 0.5%
18-20 540-629 10.25% 3.25% 0.5%
21-23 630-729 10.35% 3.40% 0.5%
24 730 10.5% 3.5% 0.5%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად გადაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე