ზრდადი ვადიანი ანაბარი

გახსენით ვითიბი ბანკში ზრდადი ვადიანი ანაბარი და ისარგებლეთ თანხის დაგროვების კომფორტული მეთოდით. ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვადით და მასზე თქვენი სურვილის მიხედვით, შეუზღუდავად, ხდება დამატებითი შენატანების გაკეთება. თითოეულ დამატებულ თანხას ერიცხება იმ ვადის შესაბამისი საპროცენტო სარგებელი, რა ვადაც არის დარჩენილი ტრანშის შემოტანიდან ანაბრის ვადის გასვლამდე

ანაბრის გახსნა უფასო
ანაბრის ვალუტა GEL/USD/EUR
მინიმალური თანხა 500 ერთეული
ანაბრის ვადა 3-24 თვე
დარიცხული პროცენტის გატანა ვადის ბოლოს
ანაბრის ნაწილის გატანა არა

წლიური საპროცენტო სარგებელი ვადის ბოლოს

თვე დღე GEL USD EUR
3 90-119 7.5% 0.75%  -    
4-5 120-179 7.5% 0.75%  -   
6-8 180-269 8.5% 1.5%  -
9-11 270-364 9% 2%  -
12-14    365-449 9.5% 2.5%  -
15-17 450-539 9.60% 2.60%  -
18-20 540-629 9.75% 2.75% 0.25%
21-23 630-729 9.85% 2.90% 0.25%
24 730 10% 3% 0.25%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად, გადაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე