ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0040 0.0058
CHF GEL 2.4760 2.7230
CHF JPY 95.2310 129.6670
CHF RUR 60.3900 75.6390
EUR CHF 1.0500 1.2160
EUR GEL 2.8590 3.0110
EUR JPY 109.9620 143.3810
EUR RUR 69.7320 83.6390
EUR USD 1.1130 1.1630
GBP CHF 1.1550 1.3790
GBP EUR 1.0450 1.1940
GBP GEL 3.1460 3.4150
GBP JPY 121.0000 162.6190
GBP RUR 76.7320 94.8610
GBP USD 1.2410 1.3010
JPY GEL 0.0210 0.0260
RUR GEL 0.0360 0.0410
TRY GEL 0.3990 0.4590
USD AMD 452.0000 634.0000
USD CHF 0.9640 1.0240
USD GEL 2.5350 2.6250
USD JPY 101.0000 121.0000
USD RUR 63.5400 70.5600
USD TRY 5.7060 5.9060