ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0038 0.0056
CHF GEL 2.5470 2.7850
CHF JPY 97.9620 132.6190
CHF RUR 54.1910 67.9270
EUR CHF 1.0790 1.2290
EUR GEL 3.0040 3.1290
EUR JPY 115.5380 149.0000
EUR RUR 63.9150 76.3170
EUR USD 1.2190 1.2690
GBP CHF 1.1990 1.4020
GBP EUR 1.0670 1.1880
GBP GEL 3.3380 3.5700
GBP JPY 128.3850 170.0000
GBP RUR 71.0210 87.0730
GBP USD 1.3710 1.4310
JPY GEL 0.0210 0.0260
RUR GEL 0.0410 0.0470
TRY GEL 0.6020 0.6820
USD AMD 449.5000 632.5000
USD CHF 0.8960 0.9560
USD GEL 2.4350 2.4950
USD JPY 96.0000 116.0000
USD RUR 52.8900 59.9100
USD TRY 3.6520 3.8520