ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0041 0.0059
CHF GEL 2.5240 2.7310
CHF JPY 97.0770 124.1360
CHF RUR 60.0950 71.8680
EUR CHF 1.0700 1.2000
EUR GEL 2.9220 3.0290
EUR JPY 112.3850 137.6820
EUR RUR 69.5710 79.7110
EUR USD 1.1020 1.1520
GBP CHF 1.1980 1.3840
GBP EUR 1.0800 1.1960
GBP GEL 3.2710 3.4940
GBP JPY 125.8080 158.8180
GBP RUR 77.8810 91.9470
GBP USD 1.2510 1.3110
JPY GEL 0.0220 0.0260
RUR GEL 0.0380 0.0420
TRY GEL 0.4570 0.5150
USD AMD 455.5000 637.5000
USD CHF 0.9760 1.0360
USD GEL 2.6150 2.6650
USD JPY 100.0000 120.0000
USD RUR 63.1000 70.1100
USD TRY 5.1690 5.3690