ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0043 0.0063
CHF GEL 2.6550 2.9170
CHF JPY 94.8210 126.8260
CHF RUR 57.7170 71.1460
EUR CHF 1.0440 1.2050
EUR GEL 3.0440 3.2000
EUR JPY 108.7140 139.1300
EUR RUR 66.1740 78.0490
EUR USD 1.0950 1.1450
GBP CHF 1.1620 1.3850
GBP EUR 1.0590 1.2080
GBP GEL 3.3890 3.6770
GBP JPY 121.0360 159.8700
GBP RUR 73.6740 89.6830
GBP USD 1.2370 1.2970
JPY GEL 0.0230 0.0280
RUR GEL 0.0410 0.0460
TRY GEL 0.4130 0.4730
USD AMD 449.4000 631.4000
USD CHF 0.9720 1.0320
USD GEL 2.7400 2.8350
USD JPY 100.0000 120.0000
USD RUR 61.0100 68.0200
USD TRY 5.9820 6.1820