ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0041 0.0059
CHF GEL 2.5790 2.8130
CHF JPY 99.1920 127.8640
CHF RUR 59.9770 74.0260
EUR CHF 1.0580 1.2050
EUR GEL 2.9770 3.1070
EUR JPY 114.5000 141.2270
EUR RUR 69.2330 81.7630
EUR USD 1.1190 1.1690
GBP CHF 1.1620 1.3640
GBP EUR 1.0520 1.1810
GBP GEL 3.2680 3.5170
GBP JPY 125.6920 159.8640
GBP RUR 76.0000 92.5530
GBP USD 1.2450 1.3050
JPY GEL 0.0220 0.0260
RUR GEL 0.0380 0.0430
TRY GEL 0.4570 0.5190
USD AMD 454.5000 636.5000
USD CHF 0.9580 1.0180
USD GEL 2.6250 2.6950
USD JPY 102.0000 122.0000
USD RUR 62.8500 69.8800
USD TRY 5.1870 5.3870