ვალუტის კურსი

ვალუტის კურსების ისტორია

    ყიდვა გაყიდვა
AMD GEL 0.0041 0.0059
CHF GEL 2.5890 2.8240
CHF JPY 99.5770 128.3640
CHF RUR 60.2090 74.3160
EUR CHF 1.0700 1.2180
EUR GEL 3.0220 3.1530
EUR JPY 116.2310 143.3180
EUR RUR 70.2790 82.9740
EUR USD 1.1330 1.1830
GBP CHF 1.1960 1.4020
GBP EUR 1.0710 1.2010
GBP GEL 3.3770 3.6290
GBP JPY 129.8850 164.9550
GBP RUR 78.5350 95.5000
GBP USD 1.2840 1.3440
JPY GEL 0.0220 0.0260
RUR GEL 0.0380 0.0430
TRY GEL 0.4170 0.4740
USD AMD 453.8000 635.8000
USD CHF 0.9560 1.0160
USD GEL 2.6300 2.7000
USD JPY 102.0000 122.0000
USD RUR 62.1600 69.1700
USD TRY 5.6810 5.8810