ტარიფები


საცალოდ შეძენისას   STANDARD CLASSIC GOLD
ანგარიშის გახსნა 10 GEL 0 0 0
ამონაწერი
აქტიური ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 0 0 0 0
დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 20 GEL  20 GEL  20 GEL  20 GEL 
ცნობის გაცემა
აქტიური ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 20 GEL  20 GEL  20 GEL  10 GEL 
დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 30 GEL  30 GEL  30 GEL  30 GEL 
ცნობა საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად 20 GEL  20 GEL  20 GEL  20 GEL 
დოკუმენტის აღდგენა არქივიდან
დოკუმენტის აღდგენა აქტიური ანგარიშიდან 10 GEL  10 GEL  10 GEL  10 GEL 
დოკუმენტის აღდგენა დახურული ანგარიშიდან 50 GEL  50 GEL  50 GEL  50 GEL 
კლიენტის მოთხოვნით ანგარიშის დახურვა 0 0 0 0
ანგარიშების მომსახურების ყოველთვიური კონსოლიდირებული საკომისიო 1.5 GEL  0 0 0
ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციები
ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა 0 0 0 0
რუსული რუბლის შემთხვევაში 3% 3% 3% 3%
ევროსა და აშშ დოლარის მონეტების მიღება* მიღებული თანხის 30%
ნაღდი ფულის გაცემა
ნაღდი ფულის გაცემა ლარში  0.6% მინ. 1 ლარი 0.5% მინ. 1 ლარი
0.35% მინ. 1 ლარი
0.2% მინ. 1 ლარი
ნაღდი ფულის გაცემა უცხოურ ვალუტაში 0.6%
0.5%
0.4%
0.3%
მოძველებული და დაზიანებული აშშ დოლარის/ევროს ბანკნოტების გამოცვლა 4% 4% 4% 4%
ბანკნოტების შემოწმება 0.1% მინ. 5 GEL  0.1% მინ. 5 GEL  0.1% მინ. 5 GEL  0.1% მინ. 5 GEL 
საფულე ჩეკის წიგნაკის გაცემა
25 ფურცლიანი 10 GEL  10 GEL  10 GEL  10 GEL 
კონვერსიის ოპერაციები
შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით ბანკის კურსით ბანკის კურსით ბანკის კურსით ბანკის კურსით
ანგარიშსწორების ოპერაციები
გადარიცხვები ბანკის შიგნით ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში 0 0 0 0
გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1% მინ. 1 GEL  0.1% მინ. 1 GEL  0.07% მინ. 1 GEL  0.07% მინ. 1 GEL 
გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 500 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 250 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 150 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
ერთჯერადი გადარიცხვები ანგარიშის გაუხსნელად
ლარი 0.1% მინ. 1 GEL  X X X
უცხოური ვალუტა 0.6% მინ. 15 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში X X X
კლიენტის დავალებით ცვლილებების შეტანა გადარიცხვის რეკვიზიტებში:
შესრულებული საგადასახადო დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება 6 თვემდე ვადით
აშშ დოლარი 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
EUR / სხვა ვალუტა 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
რუსული რუბლი 50 USD 50 USD 50 USD 50 USD
კლიენტის სურვილით გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა (SWIFT ამონაწერი) 10 GEL
10 GEL
10 GEL
10 GEL
კლიენტის დავალებით გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა 40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო (არსებობის შემთხვევაში)
გარანტირებული გადარიცხვა
აშშ დოლარსა და ევროში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო  ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD / EUR
ავტომატური გადარიცხვები
Standing Order რეგისტრაცია და მომსახურება 5 ლარი უფასო
უფასო
უფასო
Direct Debit რეგისტრაცია და მომსახურება 5 ლარი უფასო
უფასო
უფასო
ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა   
მცირე სეიფი  (გარდა ცენტრალური ფილიალისა)                                                                     1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი
დიდი სეიფი (გარდა ცენტრალური ფილიალისა)                                                                     1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი
მცირე სეიფი  1 დღე - 0.7 ლარი 
საშუალო სეიფი 1 დღე - 1 ლარი 
დიდი სეიფი                                                                       1 დღე - 2 ლარი
ექსტრა სეიფი                                                                       1 დღე - 3 ლარი 

*აღნიშნული ტარიფი არ მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ სწრაფი გზავნილის განხორციელების მიზნით მიღებული ევროს მონეტების (მათ შორის ევროს ცენტები) ოდენობა ტოლია ან ნაკლებია 4.99 ევროზე

უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება შედის ანგარიშებისა და პაკეტური შეთავაზების მომსახურების ფასში