პროდუქტების შედარება

ანგარიშის გახსნა

ბარათის დამზადების საკომისიო

Visa Electron/Maestro

Visa Classic/MC Standard

Visa Gold/MC Gold

დამატებითი ბარათის დამზადება/წლიური მომსახურება

Visa Electron/Maestro

Visa Classic/MC Standard

Visa Gold/MC Gold

სასწრაფო ბარათის დამზადება

ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას)

Visa Electron/Maestro

Visa Classic/MC Standard

Visa Gold/MC Gold

ამონაწერი

აქტიური ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე

დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე

ცნობის გაცემა

აქტიური ანგარიშიდან ქართულ ენაზე

აქტიური ანგარიშიდან უცხოურ ენაზე

დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე

ცნობა საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად

არქივიდან დოკუმენტის აღდგენა

დოკუმენტის აღდგენა აქტიური ანგარიშიდან

დოკუმენტის აღდგენა დახურული ანგარიშიდან

ანგარიშის დახურვა კლიენტის მოთხოვნით

ანგარიშების მომსახურების ყოველთვიური კონსოლიდირებული საკომისიო

ნაღდ ფულთნ დაკავშირებული ოპერაციები

ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა

რუსული რუბლის შემთხვევაში

ნაღდი ფულის გაცემა

ნაღდი ფულის გაცემა ლარში

ნაღდი ფულის გაცემა უცხოურ ვალუტაში

კონვერსიის ოპერაციები

შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით

ანგარიშსწორების ოპერაციები

გადარიცხვები ბანკის შიგნით ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში

გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში

გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში

ერთჯერადი გადარიცხვები ანგარიშის გაუხსნელად

ლარი

უცხოური ვალუტა

შესრულებული საგადასახადო დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება 6 თვემდე ვადით

აშშ დოლარი

ევრო/სხვა ვალუტა

რუსული რუბლი

კლიენტის სურვილით გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა (SWIFT ამონაწერი)

კლიენტის დავალებით გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა

გარანტირებული გადარიცხვა

აშშ დოლარში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო

ევროში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო

ოპერაციები ჩეკებზე

საბანკო ჩეკების განაღდება

ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა

მცირე სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)

დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა)

მცირე სეიფი

საშუალო სეიფი

დიდი სეიფი

ექსტრა სეიფი

საცალოდ შეძენისას

0

10 GEL

უფასო

20 GEL

60 GEL

150 GEL

10 GEL

N/A

N/A

N/A

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი

5 GEL

20 GEL

5 GEL

20 GEL

5 GEL

20 GEL

0

0

20 GEL

20 GEL

20 GEL

20 GEL

20 GEL

20 GEL

30 GEL

30 GEL

20 GEL

20 GEL

10 GEL

10 GEL

50 GEL

50 GEL

0

0

0

1.5 GEL

0

0

3%

3%

0.5% მინ. 1 ლარი

0.6% მინ. 1 ლარი

0.5%

0.6%

ბანკის კურსით

ბანკის კურსით

0

0

0.1% მინ. 1 GEL

0.1% მინ. 1 GEL

0.2% მინ. 15 USD-მაქს. 500 USD-ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

0.2% მინ. 15 USD–ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

-

0.1% მინ. 1 GEL

-

0.6% მინ. 15USD-ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში

50 USD

50 USD

50 EUR

50 EUR

50 USD

50 USD

10 GEL

10 GEL

40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო

40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 EUR

ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 EUR

1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი

1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი

1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი

1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი

1 დღე - 0.7 ლარი

1 დღე - 0.7 ლარი

1 დღე - 1 ლარი

1 დღე - 1 ლარი

1 დღე - 2 ლარი

1 დღე - 2 ლარი

1 დღე - 3 ლარი

1 დღე - 3 ლარი

ყველა პროდუქტი