პაკეტური შეთავაზება GOLD

გსურთ აღმოაჩინოთ ახალი ფინანსური ინსტრუმენტები და საბანკო პროდუქტების მოხერხებულობა? შეავსეთ ვითიბი ბანკის პაკეტური შეთავაზების განაცხადი დღესვე.


პაკეტური შეთავაზების საკომისიო თვეში 6 GEL
პაკეტზე რეგისტრაციის ერთჯერადი საკომისიო 20 GEL

    პაკეტში შემავალი პროდუქტები:

  • ბარათი VISA Gold / MasterCard Gold
  • მულტისავალუტო მიმდინარე ანგარიში
  • Pay Sticker
  • ინტერნეტ ბანკი
  • მობაილ ბანკი
  • ვიდეო ბანკი
  • SMS მომსახურება
  • ავტომატური გადარიცხვები (Direct Debit, Standing Order)
  • ქოლ–სერვისი

განსაკუთრებული პირობები:
საბანკო პროდუქტებისა და მომსახურების პაკეტის მომსახურების საკომისიოს პირველი გადახდა ხორციელდება დარეგისტრირებისას, ხოლო ყოველი შემდგომი გადახდა-მომდევნო თვიდან, ყოველთვიურად. ნაშთის (მათ შორის ოვერდრაფტის) არსებობის შემთხვევაში, მომსახურების საკომისიოს ჩამოწერა ხორციელდება კლიენტის ნებისმიერი ანგარიშიდან (გარდა საანაბრე ანგარიშისა).
უფასო და ნულოვანი ტარიფის მქონე მომსახურების ღირებულება შედის პაკეტური შეთავაზების მომსახურების ფასში.

საცალოდ შეძენისას პაკეტური შეთავაზება GOLD
ანგარიშის გახსნა 10 GEL 0
ბარათის დამზადების საკომისიო
Visa Gold/MC Gold 150 GEL უფასო
დამატებითი ბარათის დამზადება/წლიური მომსახურება
Visa Gold/MC Gold N/A 20 GEL
სასწრაფო ბარათის დამზადება ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი ბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას)
Visa Electron/Maestro 20 GEL 5 GEL
Visa Classic/MC Standard 20 GEL 5 GEL
Visa Gold/MC Gold 20 GEL 5 GEL
ამონაწერი
აქტიური ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 0 0
დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 20 GEL 20 GEL
ცნობის გაცემა
აქტიური ანგარიშიდან ქართულ ენაზე 20 GEL 10 GEL
აქტიური ანგარიშიდან უცხოურ ენაზე 20 GEL 10 GEL
დახურული ანგარიშიდან ქართულ/უცხოურ ენაზე 30 GEL 30 GEL
ცნობა საელჩოში/საკონსულოში წარსადგენად 20 GEL 20 GEL
არქივიდან დოკუმენტის აღდგენა
დოკუმენტის აღდგენა აქტიური ანგარიშიდან 10 GEL 10 GEL
დოკუმენტის აღდგენა დახურული ანგარიშიდან 50 GEL 50 GEL
ანგარიშის დახურვა კლიენტის მოთხოვნით 0 0
ანგარიშების მომსახურების ყოველთვიური კონსოლიდირებული საკომისიო 1.5 GEL 0
ნაღდ ფულთნ დაკავშირებული ოპერაციები
ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა 0 0
რუსული რუბლის შემთხვევაში 3% 3%
ნაღდი ფულის გაცემა
ნაღდი ფულის გაცემა ლარში 0.6% მინ. 1 ლარი 0.2% მინ 1 ლარი
ნაღდი ფულის გაცემა უცხოურ ვალუტაში 0.6% 0.3%
კონვერსიის ოპერაციები
შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით ბანკის კურსით ბანკის კურსით
ანგარიშსწორების ოპერაციები
გადარიცხვები ბანკის შიგნით ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში 0 0
გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.1% მინ. 1 GEL 0.07% მინ. 1 GEL
გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში 0.2% მინ. 15 USD–ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში 0.2% მინ. 15USD-მაქს. 150 USD-ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში
ერთჯერადი გადარიცხვები ანგარიშის გაუხსნელად
ლარი 0.1% მინ. 1 GEL -
უცხოური ვალუტა 0.6% მინ. 15USD-ის ეკვ. შესაბამის ვალუტაში -
შესრულებული საგადასახადო დავალების ცვლილება/ანულირება/თანხის მოძიება 6 თვემდე ვადით
აშშ დოლარი 50 USD 50 USD
ევრო/სხვა ვალუტა 50 EUR 50 EUR
რუსული რუბლი 50 USD 50 USD
კლიენტის სურვილით გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა (SWIFT ამონაწერი) 10 GEL 10 GEL
კლიენტის დავალებით გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა 40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო 40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო
გარანტირებული გადარიცხვა
აშშ დოლარში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 USD
ევროში გარანტირებული გადარიცხვის საკომისიო ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 EUR ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25 EUR
ინდივიდუალური სეიფებით სარგებლობა
მცირე სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა) 1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი 1 დღე - 0.8 ლარი, 1 თვე - 20 ლარი
დიდი სეიფი (ცენტრალური ფილიალის გარდა) 1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი 1 დღე - 2 ლარი, 1 თვე - 25 ლარი
მცირე სეიფი 1 დღე - 0.7 ლარი 1 დღე - 0.7 ლარი
საშუალო სეიფი 1 დღე - 1 ლარი 1 დღე - 1 ლარი
დიდი სეიფი 1 დღე - 2 ლარი 1 დღე - 2 ლარი
ექსტრა სეიფი 1 დღე - 3 ლარი 1 დღე - 3 ლარი