ოვერდრაფტი

ოვერდრაფტი მარტივი და მოკლევადიანი სესხია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ დამატებითი თანხებით, იმ დროს, როდესაც ბარათზე საკმარისი თანხა აღარ გაქვთ.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16.20%-დან
ოვერდრაფტის ლიმიტის მაქსიმალური მოცულობა ხელფასის 100% (მაქს. 15,000 ლარი)
ოვერდრაფტის ლიმიტის ვადა 1 წელი (ავტომატური პროლონგაციით)
ერთჯერადი საკომისიო 0%
ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა 0 ლარი

ოვერდრაფტის ლიმიტის ვალუტა GEL
ლიმიტის ვადა 1 წელი (ავტომატური პროლონგაციით)
ლიმიტის მოცულობა ხელფასის 100% (მაქსიმუმ 15,000 ლარი)
წლიური საპროცენტო განაკვეთი 14%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 16.20 %-დან
მინიმალური დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 10% + დარიცხული პროცენტი და ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
ვადაგადაცილების ჯარიმა ვადაგადაცილებული თანხის 0.1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე
დარიცხვა არასანქცირებულ გახარჯვაზე 0.1% ყოველდღიურად
უნაღდო ანგარიშსწორება  
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო 0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო 0%

*თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი საქართველო, ბაზისბანკი, ფინკა ბანკი საქართველო, კავკასიის განვითარების ბანკი-საქართველო
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი

ოვერდრაფტის უპირატესობები:
  • ოვერდრაფტი მტკიცდება 1 დღეში
  • საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვა ხორციელდება რეალურად დახარჯულ თანხაზე
  • ოვერდრაფტი გაიცემა ნებისმიერი მიზნობრიობით

სახელფასო ოვერდრაფტით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ ვითიბი ბანკის სახელფასო პროექტში ჩართულ კლიენტებს

სესხის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია:

  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

უზრუნველყოფა:

  • არაუზრუნველყოფილი

ძირითადი მოთხოვნები მსესხებლის მიმართ:

  • მინიმალური ყოველთვიური შემოსავალი 100 ლარი