საკრედიტო განაცხადი


გთხოვთ, შეავსოთ ყველა ველი!

სესხის ტიპი
მიუთითეთ რომელ ქალაქში გსურთ სესხის აღება

პირადი მონაცემები

სახელი და გვარი
დაბადების თარიღი
მოქალაქეობა
ფაქტიური მისამართი
მობილურის ნომერი
პირადი ნომერი

სესხის პარამეტრები

მოთხოვნილი თანხა
ვალუტა
ვადა (თვე)

ინფორმაცია შემოსავლების შესახებ

სესხის დაფარვის წყარო
შემოსავლის წყარო (დამსაქმებელი კომპანია, მეიჯარე, დივიდენდის გამცემი კომპანია)
დამსაქმებელი კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდი
დაკავებული თანამდებობა
ყოველთვიური შემოსავალი
ვალუტა
რომელ ბანკში გერიცხებათ შემოსავალი
სამუშაო სტაჟი (წელი)

ინფორმაცია ივსება თანამსესხებლის არსებობის შემთხვევაში

ფორმის ავტომატურად შევსებისგან დაცვა
 
გთხოვთ აკრიფეთ გამოსახულებაზე მოცემული სიმბოლოები*