ხელშეკრულებების ნიმუშები

საკრედიტო ბარათი

ხელშეკრულება საკრედიტო ლიმიტით სარგებლობის შესახებ

ოვერდრაფტი

ხელშეკრულება ოვერდრაფტით სარგებლობის შესახებ


სესხები

საკრედიტო ხელშეკრულება - სამომხმარებლო სესხი

თავდებობის ხელშეკრულება - სამომხმარებლო სესხი

იპოთეკის ხელშეკრულება (მსესხებელი და მესაკუთრე სხვადასხვა პირი)

იპოთეკის ხელშეკრულება (მსესხებელი და მესაკუთრე ერთი და იგივე პირი)

გენერალური ხელშეკრულება - იპოთეკური სესხი

საკრედიტო ხელშეკრულება - იპოთეკური სესხი

თავდებობის ხელშეკრულება - იპოთეკური სესხი

საკრედიტო ხელშეკრულება - ავტო სესხი

გენერალური ხელშეკრულება - ავტო სესხი

გირავნობის ხელშეკრულება - ავტო სესხი

ხელშეკრულება განვადების ლიმიტით სარგებლობის შესახებ


ანაბრები

ვადიანი ანაბრის ხელშეკრულება

ზრდადი/სახელფასო ანაბრის ხელშეკრულება

მოთხოვნამდე ანაბრის ხელშეკრულება

საბავშვო ანაბრის ხელშეკრულება

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ხელშეკრულება

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გასხვისების ხელშეკრულება