ბარათი MasterCard Gold

გსურთ აღმოაჩინოთ ახალი ფინანსური ინსტრუმენტები და საბანკო პროდუქტების მოხერხებულობა? ისარგებლეთ ვითიბი ბანკის სადებეტო ბარათით – MasterCard Gold

ბარათის ვალუტა GEL,USD,EUR,GBP,RUR
ბარათის ვადა 4 წელი
ბარათის დამზადების ღირებულება 120 ლარი
ბარათის მომსახურების წლიური საკომისიო 0
მინიმალური ნაშთი ანგარიშზე 0

ბარათი MasterCard Gold
ანგარიშის გახსნაუფასო
ბარათის დამზადება120 ლარი
ყოველთვიური საკომისიო1 ლარი
დამატებითი ბარათის დამზადება120 ლარი
სასწრაფო ბარათის დამზადებაბარათის დამზადების ღირებულებას + 15 ლარი
ბარათის აღდგენა (პინ კოდის დავიწყებისას, ბარათის დაზიანებისას, დაკარგვისას)120 ლარი
მინიმალური შეუმცირებადი ნაშთი ანგარიშზე0
წლიური დარიცხვა საბარათე ანგარიშზე0%
დარიცხვა არასანქცირებულ ოვერდრაფტზე0.1% ყოველდღიურად
განაღდების დღიური ლიმიტი
ვითიბი ბანკშიშეუზღუდავი
სხვა ბანკში10 000 USD
ბანკომატში10 000 USD
გარიგების დღიური ლიმიტი10 000 USD
ბარათის სტოპ სიაში შეტანა
ადგილობრივიუფასო
საერთაშორისო50 USD კვირაში
თანხის განაღდების საკომისიო
ვითიბი ბანკში
ნაღდით შეტანილის ფარგლებში0%
სხვა შემთხვევაში ლარში0.2%, მინ. 1 ლარი
სხვა შემთხვევაში უცხოურ ვალუტაში0.5%, მინ. 1 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
პარტნიორ ბანკში*პარტნიორი ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საქართველოს და საზღვარგარეთის სხვა ბანკშისხვა ბანკის ტარიფს +2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
ვითიბი ბანკის ბანკომატში0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR
პარტნიორი ბანკის ბანკომატში*0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR
სხვა ბანკის ბანკომატში2%, მინ. 6 GEL, 3.5 USD/EUR/GBP, 125 RUR
საზღვარგარეთ ვითიბი ჯგუფის ბანკომატში**0.5%, მინ. 0.5 GEL/USD/EUR/GBP, 15 RUR
უნაღდო ანგარიშსწორება
სავაჭრო ობიექტში ანგარიშსწორების საკომისიო0%
ინტერნეტით ანგარიშსწორების საკომისიო0%
გადარიცხვები ანგარიშიდან
ბანკის შიგნით0
ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში0.1%, მინ. 1 ლარი
ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში0.2%, მინ. 1 USD-ის ეკვივალენტი შესაბამის ვალუტაში
პინ კოდის შეცვლა1 ლარი

*თიბისი ბანკი, ხალიკ ბანკი, კაპიტალ ბანკი, ბაზისბანკი, ბანკი კონსტანტა, ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი
** ტარიფი მოქმედებს შემდეგ ქვეყნებში: რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი


ბარათის ანგარიშის შევსების შესაძლებლობები

ვითიბი ბანკი გთავაზობთ საბარათე ანგარიშის შევსების მრავალ შესაძლებლობას:

  • ბანკის ფილიალები
  • სწრაფი გადახდის ტერმინალები
  • ინტერნეტ ბანკი
  • სხვა ბანკიდან გადარიცხვა