დაკრედიტება

სესხი გაიცემა შემდეგი მიზნობრიობით:

 • ძირითადი საშუალებების შესაძენად;
 • საწარმოო სიმძლავრეების მოდერნიზაციის და შეკეთებისთვის;
 • საბრუნავი საშუალებების, მარაგების შესავსებად;
 • ექსპორტისა და იმპორტის დასაფინანსებლად.

სესხის საერთო პირობები:

 • საწარმოს სიმძლავრეების შექმნის, მოდერნიზაციის ან გაფართოვების მიზნით, 5 წლამდე ვადით;
 • საბრუნავი საშუალებების დასაფინანსებლად, 2 წლამდე ვადით;
 • ექსპორტისა და იმპორტის დასაფინანსებლად, 2 წლამდე ვადით;
 • სესხის დაფარვა ხორციელდება წინასწარ შეთანხმებული გრაფიკით.

პრიორიტეტები:

 • მსესხებელ კომპანიას გააჩნია დასაკრედიტებელ ბიზნესში სულ მცირე 6 თვის გამოცდილება;
 • კომპანია რენტაბელურია, რაც დასტურდება ოფიციალური ფინანსური დოკუმენტაციით;
 • მსესხებელს აქვს ბანკთან თანამშრომლობის საკმარისი გამოცდილება და დამაკმაყოფილებელი საკრედიტო ისტორია;

სესხის უზრუნველსაყოფად მიიღება:

 • კომპანიის ან მესამე პირის უძრავი ქონება;
 • მსესხებელი კომპანიის მენეჯერებისა და დამფუძნებლების პირადი ქონება;
 • კომპანიის ლიკვიდური საქონელი და მატერიალური მარაგი;
 • ბანკისათვის მისაღები ორგანიზაციების საგარანტიო წერილი;
 • ვითიბი ბანკში განთავსებული მესამე პირის ფულადი დეპოზიტები.