ინკასო

დოკუმენტები გადახდის სანაცვლოდ ( D/P) და დოკუმენტები აქცეპტის სანაცვლოდ (D/A)

ინკასო აკრედიტივთან შედარებით ანგარიშსწორების მარტივი და იაფი ფორმაა.

დოკუმენტური ინკასო წარმოადგენს ექსპორტიორის მიერ ბანკისთვის მიცემულ განკარგულებას, მოახდინოს იმპორტიორისგან გარკვეული თანხის ინკასირება წარმოდგენილი დოკუმენტების სანაცვლოდ. ინკასოს შემთხვევაში, ბანკი ასრულებს საინკასო ინსტრუქციებს, მაგრამ თავის თავზე არ იღებს წარმოდგენილი დოკუმენტების ღირებულების გადახდის ვალდებულებას.

უპირატესობები მყიდველისთვის:

  • ტრანზაქციის დაბალი ფასები
  • ოპერაციის სიმარტივე
  • საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ტვირთის ჩამოსვლის შემდეგ
  • საინკასო ოპერაციაში ბანკების ჩართულობა

უპირატესობები გამყიდველისთვის:

  • ტრანზაქციის დაბალი ფასები
  • ოპერაციის სიმარტივე
  • საქონლის განკარგვის შესაძლებლობა მისი ღირებულების გადახდამდე
  • საინკასო ოპერაციაში ბანკების ჩართულობა

ტარიფები

დოკუმენტური ინკასო

ინკასოს ავიზირება                                       20 $
ინკასოს მონიტორინგი და გადახდა          0.2% (მინ. 50 $, მაქს. 100 $)

დამატებითი ხარჯები

ფოსტა და კომუნიკაცია                              ფაქტის მიხედვით
ცვლილება ინკასოში                                    20 $
სხვა დამატებითი ხარჯები                        ფაქტის მიხედვით