ანაბრები

ვადიანი ანაბარი წარმოადგენს ბანკში ფულის შენახვის ყველაზე მაღალშემოსავლიან საშუალებას. ვადიანი ანაბარი იხსნება წინასწარ განსაზღვრული ვადით და მასზე კეთდება მხოლოდ ერთჯერადი წინასწარი შენატანი.

ვადიანი ანაბრის პირობები:

  • მინიმალური პირველი შენატანი შეადგენს 100 ლარს/აშშ დოლარს/ევროს;
  • ვადიან ანაბარზე დამატებითი თანხის შეტანა და ანაბრიდან თანხის ნაწილობრივი გატანა დაუშვებელია;
  • ანაბრის ვადა: 1 – 24 თვე;
  • დარიცხული პროცენტის გატანა შესაძლებელია ვადის ბოლოს ან ყოველთვიურად;
  • სარგებლის ყოველთვიურად გატანის შემთხვევაშისაპროცენტო განაკვეთი მცირდება 0.5 %-ით;
  • ანაბარს, ვადაზე ადრე გატანის შემთხვევაში დაერიცხება ფაქტობრივად განთავსებულ ვადაზე წლიური 2 %;
  • ანაბრის პროცენტის დაანგარიშება ხდება ყოველდღიურად, 365 დღეზე გაანგარიშებით;
  • შესაძლებელია ანაბრით უზრუნველყოფილი სესხით სარგებლობა.

წლიური საპროცენტო სარგებელი:

თვე დღე GEL USD EUR
1 30-59 4% 1% 
0.5%
2 60-89 5% 1% 0.5%
3-5 90-179 8% 2% 0.5%
6-8 180-269 9% 2.5% 1%
9-11 270-364 9.5% 3% 1.5%
12-14 365-449 10% 3.5% 2%
15-17 450-539 10.10% 3.5% 2.10%
18-20 540-629 10.25% 3.75% 2.25%
21-23 630-729 10.35% 3.90% 2.40%
24 730 10.5% 4% 2.5%

ვადის დადგომისას, ანაბრის თანხა დარიცხული პროცენტის თანხასთან ერთად გადაირიცხება იურიდიული პირის მიმდინარე ანგარიშზე