ტარიფები

მიმდინარე ანგარიშის გახსნა  10 ლარი
ამონაწერისა და სხვა ცნობების გაცემა
ამონაწერის გაცემა ქართულ ენაზე 2 ლარი
ამონაწერის გაცემა ინგლისურ/რუსულ ენაზე 30 ლარი
დაარქივებული ამონაწერი 30 ლარი
ცნობის გაცემა ქართულ ენაზე 20 ლარი
ცნობის გაცემა ინგლისურ/რუსულ ენაზე 30 ლარი
არქივიდან დოკუმენტის აღდგენა
დაარქივებული დოკუმენტის აღდგენა 30 ლარი
კლიენტის მოთხოვნით ანგარიშის დახურვა უფასო
1 წლის განმავლობაში უმოძრაო მიმდინარე ანგარიშის მომსახურება 10 ლარი (არაუმეტეს ანგარიშზე არსებული თანხისა)
იურიდიული პირების აქტიური ანგარიშების ყოველთვიური მომსახურება 2 ლარი
ნაღდ ფულთან დაკავშირებული ოპერაციები
ანგარიშზე ნაღდი ფულის შეტანა უფასო
რუსული რუბლის შემთხვევაში შემოტანილი თანხის 3%
აშშ დოლარის და ევროს მონეტების მიღება მიღებული თანხის 30%
ნაღდი ფულის გაცემა:
ლარი 0.2% (მინ. 1 ლარი)
უცხოური ვალუტა 0.6% 
შემოტანილი თანხის ფარგლებში (ეროვნული ვალუტა)
უფასო
მოძველებული და დაზიანებული აშშ დოლარის ბანკნოტების გამოცვლა 4 %
საფულე ჩეკების წიგნაკის გაცემა:
25 ფურცლიანი 15 ლარი
კონვერსიის ოპერაციები
შიდასაბანკო კონვერსია იმავდროული ვალუტირებით ბანკის კურსით
ანგარიშსწორების ოპერაციები
გადარიცხვები ბანკის შიგნით (ლარი, უცხოური ვალუტა) უფასო
გადარიცხვები ბანკის გარეთ ეროვნულ ვალუტაში 0.07% (მინ. 1 ლარი)
გადარიცხვები ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში კლიენტის ხარჯზე
აშშ დოლარი / სხვა ვალუტა 0.2% (მინ. 15USD)
ევრო / გირვანქა 0.2% (მინ. 15 EUR)
ვითიბი ბანკის სისტემის გარეთ მიმღების მიერ სრული თანხის ჩარიცხვის გარანტიით უცხოურ ვალუტაში ბანკის გარეთ უცხოურ ვალუტაში გადარიცხვის ტარიფს + 25  USD/EUR
შეცდომით ჩარიცხული თანხის გადარიცხვა არაკორესპონდენტი ბანკისთვის
აშშ დოლარი / სხვა ვალუტა 20 USD
ევრო / გირვანქა 20 EUR
ცვლილებები გადარიცხვის რეკვიზიტებში კლიენტის დავალებით
აშშ დოლარი / სხვა ვალუტა 40 USD
ევრო / გირვანქა 50 EUR
რუსული რუბლი 20 USD
გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა კლიენტის დავალებით 15 ლარი
კლიენტის სურვილით დაარქივებული გადარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის გაცემა 15 ლარი
გადარიცხული თანხის უკან გამოთხოვა კლიენტის დავალებით 40 USD + საკორესპოდენტო ბანკის საკომისიო
რუსული რუბლის გადარიცხვისას დავალების არშესრულების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების საკომისიო 7 USD
ნაღდი ფულის ინკასაცია
თბილისის ფარგლებში შეთანხმებით
თბილისის ფარგლებს გარეთ შეთანხმებით