საოპერაციო მომსახურება


ვითიბი ბანკი კორპორატიულ კლიენტებს შემდეგი სახის საოპერაციო მომსახურებას სთავაზობს:

  • ანგარიშების გახსნა და მათთან დაკავშირებული მომსახურება ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში;
  • ფულადი სახსრების გადარიცხვა და ჩარიცხვა ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში;
  • ნაღდი ფულადი ანგარიშების მიღება და გაცემა;