წლიური ფინანსური ანგარიშგება

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (31 დეკემბერი 2013)
FS VTBG_2013_GEO_Final.pdf(1.17Mb)    

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (31 დეკემბერი 2012)   
IFRS_2012_Geo_Final.pdf(1.71Mb)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (31 დეკემბერი 2011)  
IFRS 2011 GEO_Final.pdf(978KB)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (31 დეკემბერი 2010) 
VTB Ge_IFRS FS_2010_final_stamped GEO.pdf

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (31 დეკემბერი 2009) 
GEO_VTB Ge_IFRS FS_2009_signed.pdf

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (31 დეკემბერი 2008) 
VTB IFRS FS_GEO_2008.pdf