2016 წელი

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება GEO (31 დეკემბერი 2016)
IFRS_FS_VTG_2016_GE

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ENG (31 დეკემბერი 2016)
IFRS_FS_VTG_2016

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2016 (III კვარტალი)
gamchvirvaleoba_30.09.2016.pdf(705Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2016 (II კვარტალი)
gamchvirvaleoba_30.06.2016.pdf(190Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2016 (I კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.03.2016.pdf(306Kb)