2015 წელი

დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები საქართველოს ეროვნული ბანკის №26/04 ბრძანების შესაბამისად 


სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება GEO (31 დეკემბერი 2015)
IFRS_FS_VTG_2015_KA.pdf(994Kb)

სს "ვითიბი ბანკ ჯორჯიას" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ENG (31 დეკემბერი 2015)
IFRS_FS_VTBGe_2015_Signed.pdf(645Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2015 (IV კვარტალი)
gamchvirvaleoba 31.12.2015.pdf(55Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2015 (III კვარტალი)
gamchvirvaleoba 30.09.2015.pdf(269Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2015 (II კვარტალი)
gamchvirvaleoba 30.06.2015.pdf(348Kb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2015 (I კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.03.2015.pdf(278Kb)