ფინანსური ანგარიშგება


დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნები საქართველოს ეროვნული ბანკის №26/04 ბრძანების შესაბამისად
 


2017 წელი

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2017 (III კვარტალი)
gamchvirvaleoba_30.09.2017.pdf(1.25Mb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2017 (II კვარტალი)
gamchvirvaleoba_30.06.2017.pdf(1.23Mb)

კომერციული ბანკის ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობის წესის დანართი 2017 (I კვარტალი) 
gamchvirvaleoba 31.03.2017.pdf(542Kb)